Thư viện ứng dụng API Quản trị của Cloud Run dành cho .NET

API Quản trị của Cloud Run: Triển khai và quản lý hình ảnh vùng chứa do người dùng cung cấp và tự động điều chỉnh kích thước dựa trên các yêu cầu nhận được. API Quản trị của Cloud Run phiên bản 1 tuân theo quy cách của Knative Delivery API, còn phiên bản 2 phù hợp với các tiêu chuẩn API dựa trên AIP của Google Cloud, như mô tả tại https://google.aip.dev/.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản trị viên của Cloud Run bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudRun.v2.