Thư viện ứng dụng Cloud Runtime Configuration API cho .NET

Cloud Runtime Configuration API: Trình định cấu hình thời gian chạy cho phép bạn định cấu hình và hiển thị các biến một cách linh động thông qua Google Cloud Platform. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập Người theo dõi và Người chờ đợi sẽ xem các thay đổi đối với dữ liệu của bạn và quay lại dựa trên một số điều kiện nhất định.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Runtime Configuration API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudRuntimeConfig.v1beta1.