Thư viện ứng dụng API Duyệt web an toàn cho .NET

API Duyệt web an toàn: Cho phép ứng dụng khách kiểm tra tài nguyên web (các URL phổ biến nhất) dựa trên danh sách tài nguyên web không an toàn do Google tạo. API Duyệt web an toàn chỉ được dùng cho mục đích phi thương mại. Nếu bạn cần sử dụng API để phát hiện URL độc hại cho mục đích thương mại – nghĩa là “mục đích bán hoặc tạo doanh thu”, vui lòng tham khảo Web Risk API.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Duyệt web an toàn bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Safebrowsing.v4.