Thư viện ứng dụng API Apps Script dành cho .NET

API Apps Script: Quản lý và thực thi các dự án Google Apps Script.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Apps Script bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Script.v1.