Thư viện ứng dụng API Google Search Console cho .NET

API Google Search Console: Search Console API cho phép truy cập vào cả dữ liệu Search Console (chỉ dành cho người dùng đã xác minh) và thông tin công khai trên cơ sở URL (bất kỳ ai)

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Search Console API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.SearchConsole.v1.