Thư viện ứng dụng API Trình quản lý bí mật cho .NET

API Trình quản lý bí mật: Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như khoá API, mật khẩu và chứng chỉ. Mang đến sự thuận tiện đồng thời nâng cao khả năng bảo mật.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Secret Manager API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.SecretManager.v1.