Thư viện ứng dụng Security Command Center API (API Trung tâm lệnh bảo mật) dành cho .NET

Security Command Center API: Security Command Center API cho phép truy cập vào các chế độ xem tạm thời của tài sản và phát hiện trong tổ chức.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Security Command Center API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.SecurityCommandCenter.v1.