Thư viện ứng dụng Service Control API (API Kiểm soát dịch vụ) dành cho .NET

API Kiểm soát dịch vụ: Cung cấp báo cáo kiểm soát lượng người nhập vào và báo cáo đo từ xa cho các dịch vụ tích hợp với Cơ sở hạ tầng dịch vụ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Service Control API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ServiceControl.v2.