Thư viện ứng dụng Service Directory API cho .NET

API Thư mục dịch vụ: Danh bạ dịch vụ là một nền tảng để khám phá, phát hành và kết nối các dịch vụ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Service Directory API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ServiceDirectory.v1.