Thư viện ứng dụng Service Networking API dành cho .NET

Service Networking API: Cung cấp tính năng tự động quản lý các cấu hình mạng cần thiết cho một số dịch vụ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Service Networking API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ServiceNetworking.v1beta.