Thư viện ứng dụng Service Usage API dành cho .NET

Service Usage API: Bật những dịch vụ mà khách hàng sử dụng dịch vụ muốn sử dụng trên Google Cloud Platform, liệt kê các dịch vụ có sẵn hoặc đã được bật, hoặc tắt những dịch vụ mà khách hàng sử dụng dịch vụ không còn sử dụng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Service Usage API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ServiceUsage.v1.