Thư viện ứng dụng API Google Trang trình bày dành cho .NET

API Google Trang trình bày: Đọc và ghi bản trình bày trên Google Trang trình bày.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Trang trình bày bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Slides.v1.