Thư viện ứng dụng Smart Device Management API (API Quản lý thiết bị thông minh) dành cho .NET

Smart Device Management API (API Quản lý thiết bị thông minh): Cho phép một số đối tác doanh nghiệp truy cập, kiểm soát, quản lý các thiết bị Google và Nest theo phương thức lập trình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Smart Device Management API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.SmartDeviceManagement.v1.