Thư viện ứng dụng Cloud Source Repositories API dành cho .NET

Cloud Source Repositories API: Truy cập vào kho lưu trữ mã nguồn do Google lưu trữ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Source Repositories API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudSourceRepositories.v1.