Thư viện ứng dụng Cloud Spanner API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới dành cho Cloud Spanner, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Cloud Spanner để biết thông tin cài đặt và thông tin chi tiết về việc sử dụng.

API Cloud Spanner: Cloud Spanner là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý, thiết yếu, nhất quán trên toàn cầu và có thể mở rộng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Spanner API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Spanner.v1.