Thư viện ứng dụng API Chuyển lời nói thành văn bản của Cloud dành cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới hơn để dùng tính năng Chuyển lời nói thành văn bản qua đám mây, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện chuyển lời nói thành văn bản của Cloud để biết thông tin cài đặt và thông tin chi tiết về cách sử dụng.

API Chuyển lời nói thành văn bản của Cloud: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản bằng cách áp dụng các mô hình mạng nơron mạnh mẽ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Chuyển lời nói thành văn bản của Cloud bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Speech.v1.