Thư viện ứng dụng Cloud Storage API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới dành cho Cloud Storage, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Cloud Storage để biết thông tin cài đặt và thông tin về mức sử dụng.

API Cloud Storage: Cho phép bạn lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu có thể có kích thước lớn, không thể thay đổi.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Storage bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Storage.v1.