Thư viện ứng dụng Storage Transfer API dành cho .NET

Storage Transfer API: Chuyển dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài sang bộ chứa Google Cloud Storage hoặc giữa các bộ chứa Google Cloud Storage.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Storage Transfer API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Storagetransfer.v1.