Thư viện ứng dụng API xuất bản Chế độ xem đường phố cho .NET

API xuất bản Chế độ xem đường phố: Xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps, cùng với siêu dữ liệu về vị trí, hướng và khả năng kết nối. Ứng dụng có thể cung cấp một giao diện để định vị, kết nối và tải hình ảnh do người dùng tạo trong Chế độ xem đường phố lên.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Xuất bản Chế độ xem đường phố bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.StreetViewPublish.v1.