Thư viện ứng dụng Security Token Service API cho .NET

Security Token Service API (API Dịch vụ mã thông báo bảo mật): Dịch vụ mã thông báo bảo mật trao đổi thông tin xác thực của Google hoặc bên thứ ba để lấy một mã truy cập ngắn hạn vào các tài nguyên trên Google Cloud.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Security Token Service API (API Dịch vụ mã thông báo bảo mật) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudSecurityToken.v1.