Thư viện ứng dụng API Trình quản lý thẻ cho .NET

API Trình quản lý thẻ: API này cho phép khách hàng truy cập và sửa đổi cấu hình vùng chứa và thẻ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trình quản lý thẻ bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.TagManager.v2.