Thư viện ứng dụng Tasks API dành cho .NET

API Tasks: API Google Tasks giúp bạn quản lý việc cần làm và danh sách việc cần làm.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Tasks bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Tasks.v1.