Thư viện ứng dụng API chuyển văn bản sang lời nói trên đám mây dành cho .NET

API Chuyển văn bản sang lời nói của Cloud: Tổng hợp lời nói nghe giống lời nói bằng cách áp dụng các mô hình mạng nơron mạnh mẽ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API chuyển văn bản sang lời nói trên đám mây bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Texttospeech.v1.