Thư viện ứng dụng Cloud Tool Results API cho .NET

Cloud Tool Results API: API để phát hành và truy cập vào kết quả qua các công cụ cho nhà phát triển.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Tool Results API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ToolResults.v1beta3.