Thư viện ứng dụng Cloud TPU API cho .NET

Cloud TPU API: API TPU cho phép khách hàng truy cập vào công nghệ TPU của Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud TPU API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.TPU.v1alpha1.