Thư viện ứng dụng API bộ chuyển mã cho .NET

Transcoder API (API bộ chuyển mã): API này chuyển đổi các tệp video thành các định dạng phù hợp để phân phối cho người tiêu dùng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Bộ chuyển mã bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Transcoder.v1.