Thư viện ứng dụng Cloud Translation API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới cho Cloud Translation, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện dịch Cloud để biết thông tin cài đặt và thông tin chi tiết về cách sử dụng.

Cloud Translation API: Tích hợp tính năng dịch văn bản vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Translation API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Translate.v3.