Thư viện ứng dụng API Truy cập đã xác minh của Chrome cho .NET

API Truy cập đã xác minh của Chrome: API cho tiện ích của Chrome về Quyền truy cập đã xác minh để cung cấp quy trình xác minh thông tin xác thực cho các thiết bị Chrome kết nối với mạng của doanh nghiệp

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quyền truy cập đã xác minh của Chrome bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Verifiedaccess.v1.