Thư viện ứng dụng API Nhật ký phiên bản dành cho .NET

Version History API (API Nhật ký phiên bản): API nhật ký phiên bản – Prod

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Nhật ký phiên bản bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.VersionHistory.v1.