Thư viện ứng dụng Cloud Video Intelligence API dành cho .NET

Cloud Video Intelligence API: Phát hiện đối tượng, nội dung phản cảm và thay đổi cảnh trong video. Thẻ này cũng chỉ định khu vực chú thích và chép lời nói thành văn bản. Hỗ trợ cả API không đồng bộ và API truyền trực tuyến.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Video Intelligence API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudVideoIntelligence.v1p1beta1.