Thư viện ứng dụng VM Migration API cho .NET

VM Migration API: Sử dụng API Migrate cho Compute Engine để di chuyển tải công việc theo phương thức lập trình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng VM Migration API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.VMMigrationService.v1.