Thư viện ứng dụng API Quy trình công việc cho .NET

API quy trình công việc: Quản lý định nghĩa quy trình công việc. Để thực thi quy trình công việc và quản lý hoạt động thực thi, hãy xem API thực thi quy trình công việc.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quy trình công việc bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Workflows.v1.