Thư viện ứng dụng API dữ liệu YouTube phiên bản 3 dành cho .NET

API dữ liệu YouTube phiên bản 3: API dữ liệu YouTube phiên bản 3 là một API cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên YouTube, chẳng hạn như video, danh sách phát và kênh.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng YouTube Data API phiên bản 3 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Mẫu

youtube-api-samples có thể giúp bạn bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng.

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.YouTube.v3.