Thư viện ứng dụng API Báo cáo của YouTube cho .NET

API Báo cáo của YouTube: Lên lịch báo cáo các công việc có chứa dữ liệu của bạn trong YouTube Analytics và tải báo cáo dữ liệu hàng loạt xuống dưới dạng tệp CSV.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo YouTube bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.YouTubeReporting.v1.