Một thư viện Java mạnh mẽ cho OAuth 1.0a và OAuth 2.0

Thư viện ứng dụng OAuth của Google dành cho Java được thiết kế để hoạt động với mọi dịch vụ OAuth trên web, không chỉ với API của Google. Thư viện này được xây dựng trên Thư viện ứng dụng HTTP của Google dành cho Java và hỗ trợ tiêu chuẩn Java 7 (hoặc cao hơn) và doanh nghiệp (EE), Android 4.0 (trở lên) và Google App Engine.

Để truy cập vào Google API, hãy xem Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java.

Đây là thư viện nguồn mở và bạn có thể truy cập nguồn trên GitHub. Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp.
Các tính năng được đánh dấu bằng chú thích @Beta ở cấp lớp hoặc cấp phương thức có thể thay đổi. Chúng có thể bị sửa đổi theo bất kỳ cách nào hoặc thậm chí bị xoá trong bất kỳ bản phát hành chính nào. Bạn không nên sử dụng các tính năng thử nghiệm nếu mã của bạn là một thư viện (nghĩa là nếu mã của bạn được sử dụng trên CLASSPATH của người dùng nằm ngoài quyền kiểm soát của riêng bạn).
Những tính năng không còn được dùng nữa sẽ ngừng hoạt động sau 18 tháng kể từ khi phát hành những tính năng đầu tiên. Bạn phải khắc phục việc sử dụng trước thời điểm này. Nếu không, bất kỳ loại lỗi nào cũng có thể dẫn đến lỗi đó và bạn không đảm bảo được lỗi biên dịch.