Acl: get

מחזירה כלל בקרת גישה. אפשר לנסות עכשיו או לראות דוגמה.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
calendarId string מזהה היומן. כדי לאחזר מזהי יומנים, צריך לקרוא לשיטה calendarList.list. כדי לגשת ליומן הראשי של המשתמש שמחובר כרגע, צריך להשתמש במילת המפתח "primary".
ruleId string מזהה כלל ACL.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף הבקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב Acl בגוף התגובה.

דוגמאות

הערה: דוגמאות הקוד הזמינות לשיטה זו לא מייצגות את כל שפות התכנות הנתמכות (רשימת השפות הנתמכות זמינה בדף של ספריות המשתמשים).

Java

משתמש בספריית הלקוח של Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve access rule
AclRule rule = service.acl().get('primary', "ruleId").execute();

System.out.println(rule.getId() + ": " + rule.getRole());

Python

עושה שימוש בספריית הלקוח של Python.

rule = service.acl().get(calendarId='primary', ruleId='ruleId').execute()

print '%s: %s' % (rule['id'], rule['role'])

PHP

נעשה שימוש בספריית הלקוח של PHP.

$rule = $service->acl->get('primary', 'ruleId');

echo $rule->getId() . ': ' . $rule->getRole();

Ruby

נעשה שימוש בספריית הלקוח של Ruby.

result = client.get_acl('primary', 'ruleId')
print result.id + ": " + result.role

רוצה לנסות?

ניתן להשתמש ב-APIs Explorer שבהמשך כדי לקרוא לשיטה הזו בנתונים בזמן אמת ולראות את התגובה.