Acl: patch

עדכון כלל בקרת גישה. שיטה זו תומכת בסמנטיקה של תיקונים. הערה: כל בקשת תיקון צורכת שלוש יחידות מכסה. עדיף להשתמש ב-get ואחריו ב-update. ערכי השדות שתציינו יחליפו את הערכים הקיימים. שדות שלא תציינו בבקשה יישארו ללא שינוי. אם צוינו שדות מערך, הם מחליפים את המערכים הקיימים. הפעולה תגרום למחיקת רכיבי המערך הקודמים. רוצים לנסות עכשיו?

בקשה

בקשת HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
calendarId string מזהה היומן. כדי לאחזר מזהי יומנים, צריך לקרוא לשיטה calendarList.list. כדי לגשת ליומן הראשי של המשתמש שמחובר כרגע, צריך להשתמש במילת המפתח "primary".
ruleId string מזהה כלל ACL.
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
sendNotifications boolean אם לשלוח התראות על שינוי השיתוף של היומן. חשוב לדעת: אין התראות על הסרת הגישה. אפשרות. ברירת המחדל היא True.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/calendar

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים את החלקים הרלוונטיים של משאב ACL, בהתאם לכללי הסמנטיקה של התיקון.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב Acl בגוף התגובה.

רוצה לנסות?

ניתן להשתמש ב-APIs Explorer שבהמשך כדי לקרוא לשיטה הזו בנתונים בזמן אמת ולראות את התגובה.