Calendars: get

מחזירה מטא-נתונים של יומן. אפשר לנסות עכשיו או לראות דוגמה.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
calendarId string מזהה היומן. כדי לאחזר מזהי יומן, צריך לקרוא למתודה calendarList.list. אם ברצונך לגשת ליומן הראשי של המשתמש המחובר כעת, השתמש במילת המפתח "primary".

הרשאה

לבקשה הזו נדרש הרשאה עם אחד מההיקפים הבאים לפחות:

היקף ההרשאות
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם הצלחת, בשיטה הזו מוחזר משאב 'יומנים' בגוף התגובה.

דוגמאות

הערה: דוגמאות הקוד הזמינות לשיטה זו לא מייצגות את כל שפות התכנות הנתמכות (רשימת השפות הנתמכות זמינה בדף של ספריות המשתמשים).

Java

משתמש בספריית הלקוחות של Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

System.out.println(calendar.getSummary());

Python

משתמש בספריית הלקוחות של Python.

calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

print calendar['summary']

PHP

משתמש בספריית הלקוח של PHP.

$calendar = $service->calendars->get('primary');

echo $calendar->getSummary();

Ruby

משתמש בספריית הלקוחות של Rubby.

result = client.get_calendar('primary')
print result.summary

רוצה לנסות?

כדי לקרוא לשיטה הזו על נתונים בזמן אמת ולראות את התגובה, צריך להשתמש ב-APIs Explorer בהמשך.