Channels: stop

הפסקת הצפייה במשאבים בערוץ הזה.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/channels/stop

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מספקים נתונים במבנה הבא:

{
  "id": string,
  "resourceId": string
}
שם הנכס Value התיאור הערות
id string מזהה ייחודי אוניברסלי (UUID) או מחרוזת ייחודית דומה לזיהוי הערוץ הזה.
resourceId string מזהה אטום שמזהה את המשאב שצופים בו בערוץ הזה. יציבות בגרסאות שונות של API.
token string מחרוזת אקראית שנמסרת לכתובת היעד עם כל התראה שמועברת בערוץ הזה. אפשרות.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תשובה ריק.