Colors: get

מחזירה את הגדרות הצבעים של יומנים ואירועים. אפשר לנסות עכשיו או לראות דוגמה.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/colors

הרשאות

הבקשה הזו מאפשרת הרשאה עם אחד מההיקפים הבאים לפחות:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף הבקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב צבעים בגוף התגובה.

דוגמאות

הערה: דוגמאות הקוד הזמינות לשיטה זו לא מייצגות את כל שפות התכנות הנתמכות (רשימת השפות הנתמכות זמינה בדף של ספריות המשתמשים).

Java

משתמש בספריית הלקוח של Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Colors;
import com.google.api.services.calendar.model.ColorDefinition;

import java.util.Map;
// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve color definitions for calendars and events
Colors colors = service.colors().get().execute();

// Print available calendar list entry colors
for (Map.Entry<String, ColorDefinition> color : colors.getCalendar().entrySet()) {
 System.out.println("ColorId : " + color.getKey());
 System.out.println(" Background: " + color.getValue().getBackground());
 System.out.println(" Foreground: " + color.getValue().getForeground());
}

// Print available event colors
for (Map.Entry<String, ColorDefinition> color : colors.getEvent().entrySet()) {
 System.out.println("ColorId : " + color.getKey());
 System.out.println(" Background: " + color.getValue().getBackground());
 System.out.println(" Foreground: " + color.getValue().getForeground());
}

Python

עושה שימוש בספריית הלקוח של Python.

colors = service.colors().get().execute()

# Print available calendarListEntry colors.
for id, color in colors['calendar'].iteritem():
 print 'colorId: %s' % id
 print ' Background: %s' % color['background']
 print ' Foreground: %s' % color['foreground']
# Print available event colors.
for id, color in colors['event'].iteritem():
 print 'colorId: %s' % id
 print ' Background: %s' % color['background']
 print ' Foreground: %s' % color['foreground']

PHP

נעשה שימוש בספריית הלקוח של PHP.

$colors = $service->colors->get();

// Print available calendarListEntry colors.
foreach ($colors->getCalendar() as $key => $color) {
 print "colorId : {$key}\n";
 print " Background: {$color->getBackground()}\n";
 print " Foreground: {$color->getForeground()}\n";
}
// Print available event colors.
foreach ($colors->getEvent() as $key => $color) {
 print "colorId : {$key}\n";
 print " Background: {$color->getBackground()}\n";
 print " Foreground: {$color->getForeground()}\n";
}

Ruby

נעשה שימוש בספריית הלקוח של Ruby.

result = client.get_color()

# Print available calendarListEntry colors.
result.calendar.keys.each do |key|
 print "colorId: #{key}\n"
 print " Background: #{result.calendar[key].background}\n"
 print " Foreground: #{result.calendar[key].foreground}\n"
end

# Print available event colors.
result.event.keys.each do |key|
 print "colorId: #{key}\n"
 print " Background: #{result.event[key].background}\n"
 print " Foreground: #{result.event[key].foreground}\n"
end

‎.NET

משתמש בספריית הלקוח .NET

Colors colors = service.Colors.Get().Fetch();

// Print available calendarListEntry colors.
foreach (KeyValuePair<String, ColorDefinition> color in colors.Calendar) {
 System.out.println("ColorId : " + color.Key);
 System.out.println(" Background: " + color.Value.Background);
 System.out.println(" Foreground: " + color.Value.Foreground);
}
// Print available event colors.
foreach (KeyValuePair<String, ColorDefinition> color in colors.Event) {
 System.out.println("ColorId : " + color.Key);
 System.out.println(" Background: " + color.Value.Background);
 System.out.println(" Foreground: " + color.Value.Foreground);
}

רוצה לנסות?

ניתן להשתמש ב-APIs Explorer שבהמשך כדי לקרוא לשיטה הזו בנתונים בזמן אמת ולראות את התגובה.