Access Errors

שגיאות גישה

כל השיטות של Classroom API עשויות להחזיר שגיאת permission_DENIED (HTTP 403) אם משתמש קצה לא עומד בדרישות המוקדמות לקבלת גישה. ההודעה שמצורפת לשגיאה מכילה הודעת שגיאה כדי לעזור לכם לזהות את הסיבה לכך ולעודד את המשתמשים לבצע את הפעולה המתאימה.

בקטעים הבאים מתוארות הודעות השגיאה של ה-API.

CannotDirectAddUser

CannotDirectAddUser מציין שלא ניתן להוסיף משתמש ישירות לקורס. הקוד הזה קורה כשמנהל דומיין מנסה להוסיף משתמש לקורס, ולמשתמש הזה אין כתובת אימייל או שהוא לא שייך לדומיין.

פעולה אפשרית: צריך לתאר את הגורם לכשל ולהציע לאדמין של הדומיין לבדוק שחשבון המשתמש קיים ונמצא בתוך הדומיין של האדמין של הקורס.

ClassroomDisabled

ClassroomDisabled מציין שלמשתמש ששלח את הבקשה אין גישה ל-Classroom.

פעולה אפשרית: צריך להפנות את המשתמשים להוראות בנושא הפעלת גישה ל-Classroom. ייתכן גם שהמשתמש משתמש בחשבון שגוי, לכן כדאי לספק גם קישור לשימוש במספר חשבונות כדי שהמשתמש יוכל לבחור בחשבון הנכון.

ClassroomApiDisabled

ClassroomApiDisabled מציין שלמשתמש ששלח את הבקשה אין גישה ל-Classroom API.

פעולה אפשרית: צריך להפנות את המשתמשים להוראות בנושא הפעלת גישה לנתונים ב-Classroom. יש לעיין גם במאמר ClassroomDisabled, כי ייתכן שהמשתמש משתמש בחשבון הלא נכון.

ProjectPermissionDenied

ProjectPermissionDenied מציין שהבקשה ניסתה לשנות משאב המשויך לפרויקט אחר ב-Developer Console.

פעולה אפשרית: מציינים שהאפליקציה לא יכולה לבצע את הבקשה הרצויה. רק הפרויקט ב-Developer Console עם מזהה הלקוח ב-OAuth שיצר את המשאב יכול ליצור אותו.

UserIneligibleToUpdateGradingPeriodSettings

UserIneligibleToUpdateGradingPeriodSettings מציין שהבקשה ניסתה לשנות את ההגדרות של התקופה למתן ציונים בקורס שבו למשתמש ששלח את הבקשה או לבעלים של הקורס אין את הרישיון המתאים של Google Workspace for Education.

פעולה אפשרית: מציינים שאתם לא יכולים לבצע את הבקשה הרצויה לעדכון ההגדרות של התקופה למתן ציונים בגלל סטטוס הרישיון של המשתמש ששלח את הבקשה או של הבעלים של הקורס. אפשר להקצות רישיונות במסוף Google Admin.