REST Resource: courses.aliases

משאב: CourseAlias

מזהה חלופי של קורס.

כינוי מזהה קורס באופן ייחודי. היא חייבת להיות ייחודית באחד מההיקפים הבאים:

  • דומיין: כינוי ברמת הדומיין גלוי לכל המשתמשים בדומיין של יוצר הכינוי ורק מנהל דומיין יכול ליצור אותו. לרוב משתמשים בכינוי ברמת הדומיין כשיש לקורס מזהה שהוא חיצוני ל-Classroom.

  • פרויקט: כינוי ברמת הפרויקט גלוי לכל בקשה מאפליקציה שמשתמשת במזהה הפרויקט ב-Play Console שיצרה את הכינוי, ואפשר ליצור אותו בכל פרויקט. לרוב משתמשים בכינוי ברמת הפרויקט כשלאפליקציה יש מזהים חלופיים. אפשר להשתמש בערך אקראי גם כדי למנוע כפילות של קורסים במקרה של כשל בשידור, כי ניסיון חוזר לשלוח בקשה יחזיר ALREADY_EXISTS אם בקשה קודמת הצליחה.

ייצוג JSON
{
  "alias": string
}
שדות
alias

string

מחרוזת כינוי. הפורמט של המחרוזת מציין את קביעת ההיקף הרצוי של הכינוי.

  • d:<name> מציין כינוי ברמת הדומיין. לדוגמה: d:math_101
  • p:<name> מציין כינוי ברמת הפרויקט. לדוגמה: p:abc123

האורך המקסימלי של השדה הוא 256 תווים.

שיטות

create

יצירת כינוי לקורס.

delete

מחיקת כינוי של קורס.

list

מחזירה רשימה של כינויים לקורס.