REST Resource: courses.teachers

מקור מידע: מורה

למורה בקורס.

ייצוג JSON
{
  "courseId": string,
  "userId": string,
  "profile": {
    object (UserProfile)
  }
}
שדות
courseId

string

מזהה הקורס.

קריאה בלבד.

userId

string

המזהה של המשתמש.

כשהוא מצוין כפרמטר של בקשה, המזהה הזה יכול להיות אחד מהבאים:

  • המזהה המספרי של המשתמש
  • כתובת האימייל של המשתמש
  • ליטרל המחרוזת "me", שמציין את המשתמש ששלח את הבקשה
profile

object (UserProfile)

פרטי משתמש גלובליים של המורה.

קריאה בלבד.

שיטות

create

יצירת המורה בקורס.

delete

הסרת המורה שצוין מהקורס שצוין תוסר.

get

מחזירה מורה של קורס.

list

מחזירה רשימה של מורים של הקורס הזה שהמגיש הבקשה רשאי לצפות בהם.