Mã tham chiếu giản đồ

Các loại dữ liệu mà mỗi dịch vụ xuất ra sẽ có trong trang tham chiếu giản đồ. Mỗi trang hiển thị các đối tượng có trong kho lưu trữ Khả năng di chuyển dữ liệu, các trường và kiểu dữ liệu cho từng đối tượng, các nhóm tài nguyên và phạm vi OAuth mà mỗi dịch vụ cung cấp.