Tổng quan về API Google Tài liệu

API Google Tài liệu cho phép bạn tạo và sửa đổi tài liệu trong Google Tài liệu.

Các ứng dụng có thể tích hợp với API Tài liệu để tạo tài liệu chỉn chu từ cả dữ liệu do người dùng và hệ thống cung cấp. API Tài liệu cho phép bạn:

  • Tự động hoá các quy trình
  • Tạo hàng loạt tài liệu
  • Định dạng tài liệu
  • Tạo hóa đơn hoặc hợp đồng
  • Truy xuất thuộc tính cụ thể của đối tượng

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API Tài liệu:

Mã tài liệu

Giá trị nhận dạng duy nhất của một tài liệu. Đó là một chuỗi cụ thể chứa chữ cái, số và một số ký tự đặc biệt tham chiếu đến một tài liệu và có thể được lấy từ URL của tài liệu đó. Mã tài liệu là ổn định, ngay cả khi tên tài liệu thay đổi. Để biết thêm thông tin về cách tìm mã nhận dạng, hãy xem phần Mã nhận dạng tài liệu.

https://docs.google.com/document/d/DOCUMENT_ID/edit
Yếu tố

Cấu trúc tạo nên một tài liệu. Các phần tử cấp cao nhất của tài liệu bao gồm Body, DocumentStyleList.

Tài liệu trên Google Workspace

Tệp mà một ứng dụng của Google Workspace, chẳng hạn như Google Tài liệu, tạo ra. Định dạng loại MIME cho Tài liệu là application/vnd.google-apps.document. Để biết danh sách các loại MIME, hãy xem bài viết Các loại MIME được Google Workspace và Google Drive hỗ trợ.

Chỉ mục

Hầu hết phần tử trong nội dung đều có thuộc tính startIndexendIndex. Các thuộc tính này cho biết độ lệch giữa điểm đầu và điểm cuối của một phần tử, so với điểm bắt đầu của phân đoạn đi kèm.

Hình ảnh cùng dòng

Hình ảnh xuất hiện trong dòng văn bản trong tài liệu. Đây không phải là tệp đính kèm.

Dải ô được đặt tên

Một dải văn bản liền nhau. NamedRange là một tập hợp dải ô có cùng namedRangeId. Dải ô được đặt tên cho phép nhà phát triển liên kết các phần của tài liệu với một nhãn tuỳ ý do người dùng xác định để sau này có thể đọc hoặc chỉnh sửa nội dung trong tài liệu bằng chương trình. Một tài liệu có thể chứa nhiều dải ô được đặt tên có cùng tên, nhưng mỗi dải ô được đặt tên đều có một mã nhận dạng duy nhất.

Segment

Body, Header, Footer hoặc Footnote chứa phần tử cấu trúc hoặc nội dung. Chỉ mục của các phần tử trong một phân đoạn tương ứng với đầu phân đoạn đó.

Đề xuất

Thay đổi nội dung trong một tài liệu mà không làm thay đổi văn bản gốc. Nếu chủ sở hữu phê duyệt các đề xuất của bạn, họ sẽ thay thế văn bản gốc.

  • Để tìm hiểu về cách phát triển bằng API của Google Workspace, bao gồm cả cách xử lý hoạt động xác thực và uỷ quyền, hãy tham khảo bài viết Phát triển trên Google Workspace.

  • Để nắm thông tin tổng quan về khái niệm của một tài liệu, hãy xem phần Tài liệu.

  • Để tìm hiểu cách định cấu hình và chạy một ứng dụng API Tài liệu, hãy thử xem phần Bắt đầu nhanh JavaScript.