Tải dữ liệu tệp lên

API Google Drive cho phép bạn tải dữ liệu tệp lên khi tạo hoặc cập nhật File. Để biết thông tin về cách tạo tệp chỉ siêu dữ liệu, chẳng hạn như thư mục, hãy xem phần Tạo tệp chỉ siêu dữ liệu.

Bạn có thể tải lên bằng 3 cách sau:

 • Tải lên đơn giản (uploadType=media): Sử dụng loại tệp tải lên này để chuyển tệp nội dung nghe nhìn có kích thước nhỏ (5 MB trở xuống) mà không cần cung cấp siêu dữ liệu. Để đơn giản hoá quá trình tải lên, hãy tham khảo bài viết Tải lên đơn giản.

 • Tải lên nhiều phần (uploadType=multipart): "Sử dụng loại tệp tải lên này để chuyển một tệp nhỏ (5 MB trở xuống) cùng với siêu dữ liệu mô tả tệp trong một yêu cầu duy nhất. Để tải nhiều phần lên, hãy tham khảo bài viết Tải nhiều phần lên.

 • Tải lên tiếp nối (uploadType=resumable): Sử dụng loại tệp tải lên này cho các tệp lớn (lớn hơn 5 MB) và khi có nhiều khả năng gián đoạn mạng, chẳng hạn như khi tạo tệp từ ứng dụng di động. Tải lên tiếp nối cũng là một lựa chọn phù hợp cho hầu hết các ứng dụng vì chúng cũng phù hợp với các tệp nhỏ với chi phí tối thiểu là một yêu cầu HTTP bổ sung cho mỗi lần tải lên. Để thực hiện quá trình tải lên tiếp nối, hãy tham khảo Thực hiện quá trình tải lên tiếp nối.

Thư viện ứng dụng API của Google triển khai ít nhất một trong những kiểu tải lên này. Hãy tham khảo tài liệu về thư viện ứng dụng để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng từng loại.

Sử dụng trận PATCH đấu với PUT

Xin nhắc lại, động từ HTTP PATCH hỗ trợ việc cập nhật một phần tài nguyên tệp, trong khi động từ HTTP PUT hỗ trợ thay thế toàn bộ tài nguyên. Lưu ý rằng PUT có thể tạo ra các thay đổi có thể gây lỗi khi thêm trường mới vào tài nguyên hiện có.

Khi tải tài nguyên tệp lên, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

 • Sử dụng động từ HTTP được ghi lại trên tài liệu tham khảo API cho yêu cầu ban đầu của một lượt tải lên tiếp nối hoặc cho yêu cầu duy nhất là một lượt tải lên đơn giản hoặc nhiều phần.
 • Sử dụng PUT cho tất cả các yêu cầu tiếp theo để tiếp tục tải lên sau khi yêu cầu bắt đầu. Các yêu cầu này sẽ tải nội dung lên bất kể phương thức đang được gọi là gì.

Tải lên đơn giản

Để tải lên một cách đơn giản, hãy sử dụng phương thức files.create với uploadType=media.

Phần sau đây hướng dẫn cách tải một tệp đơn giản lên:

HTTP

 1. Tạo một yêu cầu POST đến URI /upload của phương thức bằng tham số truy vấn của uploadType=media:

  POST https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=media

 2. Thêm dữ liệu của tệp vào nội dung yêu cầu.

 3. Thêm các tiêu đề HTTP sau:

  • Content-Type. Đặt thành loại nội dung nghe nhìn MIME của đối tượng đang được tải lên.
  • Content-Length. Đặt thành số byte mà bạn tải lên. Nếu bạn sử dụng phương thức mã hoá chuyển dữ liệu chia nhỏ, thì bạn không bắt buộc phải sử dụng tiêu đề này.
 4. Gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK cùng với siêu dữ liệu của tệp. {HTTP}

Khi bạn tải lên một cách đơn giản, siêu dữ liệu cơ bản sẽ được tạo và một số thuộc tính sẽ được suy ra từ tệp, chẳng hạn như loại MIME hoặc modifiedTime. Bạn có thể sử dụng phương thức tải lên đơn giản trong trường hợp tệp có kích thước nhỏ và siêu dữ liệu của tệp không quan trọng.

Tải nhiều phần lên

Yêu cầu tải lên nhiều phần cho phép bạn tải siêu dữ liệu và dữ liệu lên trong cùng một yêu cầu. Sử dụng tuỳ chọn này nếu dữ liệu bạn gửi đủ nhỏ để tải lên lại, trong trường hợp không kết nối được.

Để tải nhiều phần lên, hãy sử dụng phương thức files.create với uploadType=multipart.

Phần sau đây hướng dẫn cách tải nhiều phần lên:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadBasic.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use of Drive insert file API */
public class UploadBasic {

 /**
  * Upload new file.
  *
  * @return Inserted file metadata if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String uploadBasic() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  // Upload file photo.jpg on drive.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("photo.jpg");
  // File's content.
  java.io.File filePath = new java.io.File("files/photo.jpg");
  // Specify media type and file-path for file.
  FileContent mediaContent = new FileContent("image/jpeg", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to upload file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_basic.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_basic():
 """Insert new file.
 Returns : Id's of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {"name": "download.jpeg"}
  media = MediaFileUpload("download.jpeg", mimetype="image/jpeg")
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_basic()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_basic.js
/**
 * Insert new file.
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadBasic() {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const requestBody = {
  name: 'photo.jpg',
  fields: 'id',
 };
 const media = {
  mimeType: 'image/jpeg',
  body: fs.createReadStream('files/photo.jpg'),
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody,
   media: media,
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadBasic.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
# TODO - PHP client currently chokes on fetching start page token
function uploadBasic()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
    'name' => 'photo.jpg'));
    $content = file_get_contents('../files/photo.jpg');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'image/jpeg',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  } 

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadBasic.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive insert file API
  public class UploadBasic
  {
    /// <summary>
    /// Upload new file.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Image path to upload.</param>
    /// <returns>Inserted file metadata if successful, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadBasic(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file photo.jpg on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "photo.jpg"
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new file on drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "image/jpeg");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

HTTP

 1. Tạo một yêu cầu POST đến URI /upload của phương thức bằng tham số truy vấn của uploadType=multipart:

  POST https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=multipart

 2. Tạo phần nội dung của yêu cầu. Định dạng nội dung theo loại nội dung nhiều phần/có liên quan RFC 2387, gồm hai phần:

  • Siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu phải xuất hiện trước và phải có tiêu đề Content-Type được đặt thành application/json; charset=UTF-8. Thêm siêu dữ liệu của tệp ở định dạng JSON.
  • Nội dung nghe nhìn. Nội dung nghe nhìn phải đứng thứ hai và phải có tiêu đề Content-Type thuộc mọi loại MIME. Thêm dữ liệu của tệp vào phần nội dung nghe nhìn.

  Xác định mỗi phần bằng một chuỗi ranh giới, đứng sau hai dấu gạch nối. Ngoài ra, hãy thêm 2 dấu gạch nối sau chuỗi ranh giới cuối cùng.

 3. Thêm các tiêu đề HTTP cấp cao nhất sau đây:

  • Content-Type. Đặt thành multipart/related và bao gồm chuỗi ranh giới mà bạn đang sử dụng để xác định các phần của yêu cầu. Ví dụ: Content-Type: multipart/related; boundary=foo_bar_baz
  • Content-Length. Đặt thành tổng số byte trong nội dung yêu cầu.
 4. Gửi yêu cầu.

Để chỉ tạo hoặc cập nhật phần siêu dữ liệu mà không có dữ liệu liên kết, hãy gửi yêu cầu POST hoặc PATCH đến điểm cuối tài nguyên tiêu chuẩn: https://www.googleapis.com/drive/v3/files Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK cùng với siêu dữ liệu của tệp.

Khi tạo tệp, họ phải chỉ định đuôi tệp trong trường name của tệp. Ví dụ: khi tạo tệp ảnh JPEG, bạn có thể chỉ định nội dung nào đó như "name": "photo.jpg" trong siêu dữ liệu. Các lệnh gọi tiếp theo tới files.get sẽ trả về thuộc tính fileExtension chỉ đọc có chứa phần mở rộng được chỉ định ban đầu trong trường name.

Thực hiện quá trình tải lên có thể tiếp tục

Quá trình tải lên tiếp nối cho phép bạn tiếp tục tải lên sau khi lỗi giao tiếp làm gián đoạn luồng dữ liệu. Vì bạn không phải bắt đầu lại quá trình tải tệp lớn lên ngay từ đầu, nên các quá trình tải lên có thể tiếp tục cũng có thể giảm mức sử dụng băng thông của bạn nếu có sự cố mạng.

Tính năng tải lên có thể tiếp tục rất hữu ích khi kích thước tệp có thể thay đổi đáng kể hoặc khi có giới hạn thời gian cố định cho các yêu cầu (chẳng hạn như tác vụ trong nền của hệ điều hành thiết bị di động và một số yêu cầu nhất định của App Engine). Bạn cũng có thể sử dụng quá trình tải lên tiếp nối trong các trường hợp bạn muốn hiển thị thanh tiến trình tải lên.

Quá trình tải lên tiếp nối bao gồm một số bước tổng quát:

 1. Gửi yêu cầu ban đầu và truy xuất URI phiên có thể tiếp tục.
 2. Tải dữ liệu lên và theo dõi trạng thái tải lên.
 3. (không bắt buộc) Nếu quá trình tải lên bị gián đoạn, hãy tiếp tục quá trình tải lên.

Gửi yêu cầu ban đầu

Để bắt đầu quá trình tải lên tiếp nối, hãy sử dụng phương thức files.create với uploadType=resumable.

HTTP

 1. Tạo một yêu cầu POST đến URI /upload của phương thức bằng tham số truy vấn của uploadType=resumable:

  POST https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=resumable

  Nếu yêu cầu khởi tạo thành công, phản hồi sẽ bao gồm mã trạng thái HTTP 200 OK. Ngoài ra, tệp này còn có tiêu đề Location chỉ định URI phiên có thể tiếp tục:

  HTTP/1.1 200 OK
  Location: https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=resumable&upload_id=xa298sd_sdlkj2
  Content-Length: 0
  

  Lưu URI phiên có thể tiếp tục để bạn có thể tải dữ liệu tệp lên và truy vấn trạng thái tải lên. URI phiên có thể tiếp tục sẽ hết hạn sau một tuần.

 2. Nếu bạn có siêu dữ liệu cho tệp, hãy thêm siêu dữ liệu đó vào nội dung yêu cầu ở định dạng JSON. Nếu không, hãy để trống phần nội dung yêu cầu.

 3. Thêm các tiêu đề HTTP sau:

  • X-Upload-Content-Type. Không bắt buộc. Đặt thành loại MIME của dữ liệu tệp sẽ được truyền trong các yêu cầu tiếp theo. Nếu loại MIME của dữ liệu không được chỉ định trong siêu dữ liệu hoặc thông qua tiêu đề này, thì đối tượng sẽ được phân phát dưới dạng application/octet-stream.
  • X-Upload-Content-Length. Không bắt buộc. Đặt thành số byte của dữ liệu tệp được truyền trong các yêu cầu tiếp theo.
  • Content-Type. Bắt buộc nếu bạn có siêu dữ liệu cho tệp. Đặt thành application/json; charset=UTF-8.
  • Content-Length. Bắt buộc trừ phi bạn sử dụng phương thức mã hoá chuyển dữ liệu chia nhỏ. Đặt thành số byte trong phần nội dung của yêu cầu ban đầu này.
 4. Gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu khởi tạo phiên thành công, phản hồi sẽ bao gồm mã trạng thái 200 OK HTTP. Ngoài ra, phản hồi còn bao gồm tiêu đề Location chỉ định URI phiên có thể tiếp tục. Sử dụng URI phiên có thể tiếp tục để tải dữ liệu tệp lên và truy vấn trạng thái tải lên. URI phiên có thể tiếp tục sẽ hết hạn sau một tuần.

 5. Sao chép và lưu URL phiên có thể tiếp tục.

 6. Tiếp tục Tải nội dung lên.

Tải nội dung lên

Có hai cách để tải tệp lên có phiên hoạt động có thể tiếp tục:

 • Tải nội dung lên trong một yêu cầu duy nhất: Sử dụng phương pháp này khi có thể tải tệp lên trong một yêu cầu, nếu không có giới hạn thời gian cố định cho một yêu cầu riêng lẻ hoặc bạn không cần hiển thị chỉ báo tiến trình tải lên. Đây là phương pháp hiệu quả nhất vì cần ít yêu cầu hơn và mang lại hiệu suất cao hơn.
 • Tải nội dung lên trong nhiều phần: Sử dụng phương pháp này nếu bạn phải giảm lượng dữ liệu được truyền trong một yêu cầu bất kỳ. Bạn có thể cần phải giảm lượng dữ liệu được chuyển khi có giới hạn thời gian cố định cho các yêu cầu riêng lẻ, vì có thể xảy ra trường hợp một số lớp yêu cầu nhất định của App Engine. Phương pháp này cũng hữu ích nếu bạn phải cung cấp một chỉ báo tuỳ chỉnh để cho thấy tiến trình tải lên.

HTTP – yêu cầu duy nhất

 1. Tạo một yêu cầu PUT đến URI phiên có thể tiếp tục.
 2. Thêm dữ liệu của tệp vào nội dung yêu cầu.
 3. Thêm tiêu đề HTTP Content-Length (Độ dài nội dung), đặt thành số byte trong tệp.
 4. Gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu tải lên bị gián đoạn hoặc nếu bạn nhận được phản hồi 5xx, hãy làm theo quy trình trong phần Tiếp tục quá trình tải lên bị gián đoạn.

HTTP – nhiều yêu cầu

 1. Tạo một yêu cầu PUT đến URI phiên có thể tiếp tục.

 2. Thêm dữ liệu của phân đoạn vào nội dung yêu cầu. Tạo các phân đoạn theo bội số của kích thước 256 KB (256 x 1024 byte), ngoại trừ phân đoạn cuối cùng đã hoàn tất quá trình tải lên. Giữ kích thước phân đoạn lớn nhất có thể để quá trình tải lên hiệu quả.

 3. Thêm các tiêu đề HTTP sau:

  • Content-Length. Đặt thành số byte trong đoạn hiện tại.
  • Content-Range. Đặt để hiển thị số byte trong tệp bạn tải lên. Ví dụ: Content-Range: bytes 0-524287/2000000 cho thấy bạn tải 524.288 byte đầu tiên (256 x 1024 x 2) lên trong một tệp 2.000.000 byte.
 4. Gửi yêu cầu và xử lý phản hồi. Nếu yêu cầu tải lên bị gián đoạn hoặc nếu bạn nhận được phản hồi 5xx, hãy làm theo quy trình trong phần Tiếp tục quá trình tải lên bị gián đoạn.

 5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 cho từng phần còn lại trong tệp. Sử dụng tiêu đề Range trong phản hồi để xác định vị trí bắt đầu phân đoạn tiếp theo. Đừng giả định rằng máy chủ nhận được tất cả các byte được gửi trong yêu cầu trước đó.

Khi quá trình tải tệp lên hoàn tất, bạn sẽ nhận được phản hồi 200 OK hoặc 201 Created, cùng với mọi siêu dữ liệu liên kết với tài nguyên.

Tiếp tục quá trình tải lên bị gián đoạn

Nếu yêu cầu tải lên bị chấm dứt trước khi có phản hồi hoặc nếu bạn nhận được phản hồi 503 Service Unavailable, thì bạn phải tiếp tục quá trình tải lên bị gián đoạn.

HTTP

 1. Để yêu cầu trạng thái tải lên, hãy tạo một yêu cầu PUT trống cho URI phiên có thể tiếp tục.

 2. Thêm tiêu đề Content-Range để cho biết vị trí hiện tại trong tệp là không xác định. Ví dụ: đặt Content-Range thành */2000000 nếu tổng chiều dài tệp là 2.000.000 byte. Nếu bạn không biết kích thước đầy đủ của tệp, hãy đặt Content-Range thành */*.

 3. Gửi yêu cầu.

 4. Xử lý câu trả lời:

  • Phản hồi 200 OK hoặc 201 Created cho biết quá trình tải lên đã hoàn tất và bạn không cần làm gì thêm.
  • Phản hồi 308 Resume Incomplete cho biết bạn phải tiếp tục tải tệp lên.
  • Phản hồi 404 Not Found cho biết phiên tải lên đã hết hạn và quá trình tải lên phải được bắt đầu lại từ đầu.
 5. Nếu bạn nhận được phản hồi 308 Resume Incomplete, hãy xử lý tiêu đề Range của phản hồi để xác định số byte mà máy chủ đã nhận được. Nếu phản hồi không có tiêu đề Range thì nghĩa là không nhận được byte nào. Ví dụ: tiêu đề Range của bytes=0-42 cho biết 43 byte đầu tiên của tệp đã được nhận và phần tiếp theo cần tải lên sẽ bắt đầu bằng byte 44.

 6. Giờ bạn đã biết vị trí để tiếp tục tải lên, hãy tiếp tục tải tệp lên bắt đầu với byte tiếp theo. Thêm tiêu đề Content-Range để cho biết phần tệp mà bạn gửi. Ví dụ: Content-Range: bytes 43-1999999 cho biết bạn gửi các byte từ 44 đến 2.000.000.

Xử lý lỗi tải nội dung nghe nhìn lên

Khi bạn tải nội dung nghe nhìn lên, hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây để xử lý lỗi:

 • Đối với lỗi 5xx, hãy tiếp tục hoặc thử lại các quá trình tải lên không thành công do gián đoạn kết nối. Để biết thêm thông tin về cách xử lý lỗi 5xx, hãy tham khảo lỗi 500, 502, 503, 504.
 • Đối với 403 rate limit lỗi, hãy thử tải lên lại. Để biết thêm thông tin về cách xử lý lỗi 403 rate limit, hãy tham khảo lỗi 403: rateLimitExceeded.
 • Đối với mọi lỗi 4xx (bao gồm cả lỗi 403) trong quá trình tải lên tiếp nối, hãy bắt đầu lại quá trình tải lên đó. Những lỗi này cho biết phiên tải lên đã hết hạn và bạn phải bắt đầu lại bằng cách yêu cầu một URI phiên mới. Các phiên tải lên cũng hết hạn sau một tuần không hoạt động.

Nhập vào các loại Google Tài liệu

Khi tạo một tệp trong Drive, bạn nên chuyển đổi tệp đó thành một loại tệp Google Workspace, chẳng hạn như Google Tài liệu hoặc Trang tính. Ví dụ: có thể bạn muốn chuyển đổi một tài liệu từ trình xử lý văn bản yêu thích thành Tài liệu để tận dụng các tính năng của công cụ đó.

Để chuyển đổi một tệp thành một loại tệp cụ thể trên Google Workspace, hãy chỉ định mimeType của Google Workspace khi tạo tệp.

Phần sau đây trình bày cách chuyển đổi tệp CSV thành trang tính Google Workspace:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadWithConversion.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's upload with conversion use-case. */
public class UploadWithConversion {

 /**
  * Upload file with conversion.
  *
  * @return Inserted file id if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String uploadWithConversion() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("My Report");
  fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.spreadsheet");

  java.io.File filePath = new java.io.File("files/report.csv");
  FileContent mediaContent = new FileContent("text/csv", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_with_conversion.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_with_conversion():
 """Upload file with conversion
 Returns: ID of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {
    "name": "My Report",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.spreadsheet",
  }
  media = MediaFileUpload("report.csv", mimetype="text/csv", resumable=True)
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File with ID: "{file.get("id")}" has been uploaded.')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_with_conversion()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_with_conversion.js
/**
 * Upload file with conversion
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadWithConversion() {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'My Report',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.spreadsheet',
 };
 const media = {
  mimeType: 'text/csv',
  body: fs.createReadStream('files/report.csv'),
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadWithConversion.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadWithConversion()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'My Report',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.spreadsheet'));
    $content = file_get_contents('../files/report.csv');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'text/csv',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadWithConversion.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's upload with conversion use-case.
  public class UploadWithConversion
  {
    /// <summary>
    /// Upload file with conversion.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Id of the spreadsheet file.</param>
    /// <returns>Inserted file id if successful, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadWithConversion(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file My Report on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "My Report",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.spreadsheet"
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "text/csv");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Để xem có lượt chuyển đổi hay không, hãy kiểm tra mảng importFormats của tài nguyên about trước khi tạo tệp. Mảng này có sẵn các lượt chuyển đổi được hỗ trợ một cách linh động. Sau đây là một số định dạng nhập phổ biến:

FromĐến
Microsoft Word, Văn bản OpenDocument, HTML, RTF, văn bản thuần tuýGoogle Tài liệu
Microsoft Excel, Bảng tính OpenDocument, CSV, TSV, văn bản thuần tuýGoogle Trang tính
Microsoft PowerPoint, Bản trình bày OpenDocumentGoogle Trang trình bày
JPEG, PNG, GIF, BMP, PDFGoogle Tài liệu (nhúng hình ảnh vào Tài liệu)
Văn bản thuần tuý (loại MIME đặc biệt), JSONGoogle Apps Script

Khi bạn tải lên và chuyển đổi nội dung nghe nhìn trong yêu cầu update thành tệp Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, toàn bộ nội dung của tài liệu sẽ được thay thế.

Khi bạn chuyển đổi hình ảnh sang Tài liệu, Drive sẽ sử dụng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. Bạn có thể cải thiện chất lượng của thuật toán OCR bằng cách chỉ định mã ngôn ngữ BCP 47 có thể áp dụng trong tham số ocrLanguage. Văn bản được trích xuất sẽ xuất hiện trong Tài liệu cùng với hình ảnh được nhúng.

Sử dụng mã nhận dạng được tạo trước để tải tệp lên

API Drive cho phép bạn truy xuất danh sách mã tệp tạo trước dùng để tải lên và tạo tài nguyên. Các yêu cầu tải tệp lên và tạo tệp có thể sử dụng các mã nhận dạng được tạo trước này. Đặt trường id trong siêu dữ liệu tệp.

Để tạo mã nhận dạng được tạo trước, hãy gọi files.generateIds bằng số lượng mã nhận dạng cần tạo.

Bạn có thể thử tải lên lại bằng mã được tạo trước một cách an toàn nếu xảy ra lỗi máy chủ hoặc hết thời gian chờ không xác định. Nếu tệp được tạo thành công thì các lần thử lại tiếp theo sẽ trả về lỗi HTTP 409 và các lần thử lại không tạo tệp trùng lặp.

Xác định văn bản có thể lập chỉ mục cho các loại tệp không xác định

Người dùng có thể sử dụng giao diện người dùng Drive để tìm nội dung tài liệu. Bạn cũng có thể dùng files.list và trường fullText để tìm nội dung trong ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tìm kiếm tệp và thư mục.

Drive tự động lập chỉ mục các tài liệu để tìm kiếm khi nhận ra loại tệp, bao gồm cả tài liệu văn bản, PDF, hình ảnh có văn bản và các loại tệp phổ biến khác. Nếu ứng dụng của bạn lưu các loại tệp khác (chẳng hạn như bản vẽ, video và lối tắt), bạn có thể cải thiện khả năng được phát hiện bằng cách cung cấp văn bản có thể lập chỉ mục trong trường contentHints.indexableText của tệp.

Để biết thêm thông tin về văn bản có thể lập chỉ mục, hãy xem bài viết Quản lý siêu dữ liệu tệp.