Method: replies.update

Aktualizuje odpowiedź z semantyką poprawki.

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

commentId

string

Identyfikator komentarza.

replyId

string

Identyfikator odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Reply.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Reply.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.