สร้างไคลเอ็นต์ Fitness API

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีสร้างไคลเอ็นต์ Fitness API

สร้างไคลเอ็นต์ API ดังนี้

 1. สร้างอินสแตนซ์ FitnessOptions ประกาศประเภทข้อมูลและประเภทการเข้าถึง (อ่านและ/หรือเขียน) ที่แอปของคุณต้องการ ดังนี้

  val fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .addDataType(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .build()
  
 2. รับอินสแตนซ์ของออบเจ็กต์ Account เพื่อใช้กับ API

  val account = GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions)
  
 3. ตรวจสอบว่าผู้ใช้เคยให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นหรือไม่ และหากยังไม่ได้ให้สิทธิ์ ให้เริ่มขั้นตอนการให้สิทธิ์โดยทําดังนี้

  if (!GoogleSignIn.hasPermissions(account, fitnessOptions)) {
    GoogleSignIn.requestPermissions(
      this, // your activity
      GOOGLE_FIT_PERMISSIONS_REQUEST_CODE, // e.g. 1
      account,
      fitnessOptions)
  } else {
    accessGoogleFit()
  }
  
 4. หากต้องมีการให้สิทธิ์ ให้จัดการการดําเนินการของผู้ใช้ดังนี้

  override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    when (resultCode) {
      Activity.RESULT_OK -> when (requestCode) {
        GOOGLE_FIT_PERMISSIONS_REQUEST_CODE -> accessGoogleFit()
        else -> {
          // Result wasn't from Google Fit
        }
      }
      else -> {
        // Permission not granted
      }
    }
  }
  
 5. หลังจากที่ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ขอแล้ว ให้สร้างไคลเอ็นต์การออกกําลังกาย (เช่น HistoryClient เพื่ออ่านและ/หรือเขียนข้อมูลการออกกําลังกายที่ผ่านมา) โดยอิงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของแอป

  private fun accessGoogleFit() {
    val end = LocalDateTime.now()
    val start = end.minusYears(1)
    val endSeconds = end.atZone(ZoneId.systemDefault()).toEpochSecond()
    val startSeconds = start.atZone(ZoneId.systemDefault()).toEpochSecond()
  
    val readRequest = DataReadRequest.Builder()
      .aggregate(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA)
      .setTimeRange(startSeconds, endSeconds, TimeUnit.SECONDS)
      .bucketByTime(1, TimeUnit.DAYS)
      .build()
    val account = GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions)
    Fitness.getHistoryClient(this, account)
      .readData(readRequest)
      .addOnSuccessListener({ response ->
        // Use response data here
        Log.i(TAG, "OnSuccess()")
      })
      .addOnFailureListener({ e -> Log.d(TAG, "OnFailure()", e) })
  }