Rooms

ทรัพยากรที่แสดงถึงสถานะของห้องที่มีโปรแกรมเล่นหลายคน

โปรดดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การรับรองทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

รีเซ็ต
รีเซ็ตห้องทั้งหมดสำหรับโปรแกรมเล่นที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วในปัจจุบันสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ เฉพาะบัญชีผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้
resetForAllPlayers
ลบห้องที่มีผู้เข้าร่วมเพียงรายเดียวมาจากบัญชีผู้ทดสอบที่อนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น