API Reference

Tài liệu tham khảo API này được sắp xếp theo loại tài nguyên. Mỗi loại tài nguyên có một hoặc nhiều cách biểu diễn dữ liệu và một hoặc nhiều phương thức.

Loại tài nguyên

  1. AchievementConfigurations
  2. ImageConfigurations
  3. LeaderboardConfigurations

AchievementConfigurations

Để biết thông tin chi tiết về Tài nguyên của AchievementConfigurations, hãy xem trang trình bày tài nguyên.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
Các URI liên quan đến https://www.googleapis.com/games/v1Configuration, trừ khi có lưu ý khác
xóa DELETE  /achievements/achievementId Xoá cấu hình thành tích có mã nhận dạng cho trước.
nhận GET  /achievements/achievementId Truy xuất siêu dữ liệu của cấu hình thành tích bằng mã nhận dạng cho trước.
chèn POST  /applications/applicationId/achievements Chèn cấu hình thành tích mới vào ứng dụng này.
list GET  /applications/applicationId/achievements Trả về danh sách các cấu hình thành tích trong ứng dụng này.
cập nhật PUT  /achievements/achievementId Cập nhật siêu dữ liệu của cấu hình thành tích bằng mã nhận dạng cho trước.

ImageConfigurations

Để biết thông tin chi tiết về tài nguyên ImageConfigurations, hãy xem trang trình bày tài nguyên.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
Các URI liên quan đến https://www.googleapis.com/games/v1Configuration, trừ khi có lưu ý khác
tải lên POST
https://www.googleapis.com/upload/games/v1configuration/images/resourceId/imageType/imageType
Tải hình ảnh lên cho một tài nguyên với mã nhận dạng và loại hình ảnh đã cho.

LeaderboardConfigurations

Để biết chi tiết về Tài nguyên LeaderboardConfigurations, hãy xem trang trình bày tài nguyên.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
Các URI liên quan đến https://www.googleapis.com/games/v1Configuration, trừ khi có lưu ý khác
xóa DELETE  /leaderboards/leaderboardId Xoá cấu hình bảng xếp hạng có mã nhận dạng đã cho.
nhận GET  /leaderboards/leaderboardId Truy xuất siêu dữ liệu của cấu hình bảng xếp hạng bằng mã nhận dạng cho sẵn.
chèn POST  /applications/applicationId/leaderboards Chèn cấu hình bảng xếp hạng mới vào ứng dụng này.
list GET  /applications/applicationId/leaderboards Trả về danh sách các cấu hình bảng xếp hạng trong ứng dụng này.
cập nhật PUT  /leaderboards/leaderboardId Cập nhật siêu dữ liệu của cấu hình bảng xếp hạng bằng mã nhận dạng cho sẵn.